Ανακοίνωση προς κηδεμόνες για απαλλαγή από μάθημα θρησκευτικών
Σας ενημερώνουμε ότι, από το υποχρεωτικό μάθημα των θρησκευτικών (αρ. 16, παρ. 2 του Συντάγματος), παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής μαθητών μη Χριστιανών Ορθόδοξων (αλλόθρησκων ή ετερόδοξων). (Εγκύκλιος 12773/Δ2/ 23-01-2015).

Για την απαλλαγή μαθητή απαιτούνται:

1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1566/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων, στην οποία θα αναφέρεται ένας εκ των δύο παραπάνω λόγων για τον οποίο ζητείται η απαλλαγή.

2) Αίτηση από το γονέα, από 1η έως 20 Σεπτεμβρίου. Αν η απαλλαγή δεν εγκριθεί ενημερώνεται ο κηδεμόνας.

Σε περίπτωση που εγκριθεί η απαλλαγή, ο σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές.

Aπαλλαγή από μάθημα θρησκευτικών