Πλαίσιο οργάνωσης της Σχολικής Ζωής
(άρθρο 30, παράγραφος 5, υπ’ αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 Υ.Α.)
Σχολικό Έτος 2018-2019
Πράξη Συλλόγου Διδασκόντων 33η/05-10-2018

 

Για τους/τις  μαθητές/τριες  ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

 1. Έγκαιρη προσέλευση το πρωί.
 2. Σε οποιαδήποτε διδακτική ώρα, μετά την είσοδο του καθηγητή κανένας μαθητής/τρια δεν εισέρχεται χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση.
 3. Για έξοδο μαθητή/τριας από το χώρο του σχολείου απαιτείται συνεννόηση της Διεύθυνσης με τον κηδεμόνα. replica rolex cellini watches
 4. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης του καθηγητή στην αίθουσα οι μαθητές δεν ενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο διπλανές αίθουσες που έχουν ήδη ξεκινήσει μάθημα.  Θα ενημερωθούν σύντομα από την Διεύθυνση εάν υπάρχει έκτακτη απουσία καθηγητή και τροποποίηση προγράμματος.
 5. Μεριμνούν για την καθαριότητα της αίθουσας και όλων των χώρων του σχολείου.
 6. Η χρήση κινητού τηλεφώνου η λήψη φωτογραφιών και η δημοσίευση φωτογραφιών στο διαδίκτυο απαγορεύονται στο χώρο του σχολείου.
 7. Το κάπνισμα απαγορεύεται στο σχολείο.
 8. Σέβονται τη σχολική περιουσία. Δεν την καταστρέφουν, δεν την φθείρουν. Συναισθάνονται το χρέος τους να σέβονται και να φροντίζουν το περιβάλλον και να προστατεύουν την περιουσία του σχολείου που ανήκει σε όλους.
 9. Στο διάλειμμα κατεβαίνουν στο προαύλιο. Αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα συστηματικού  και επαρκή αερισμού των αιθουσών.
 10. Σέβονται την ιδιωτικότητα του χώρου της τουαλέτας. Τις διατηρούν καθαρές και σαπουνίζουν πάντα τα χέρια τους.
 11. Δεν προκαλούν ατυχήματα στον εαυτό τους και στους συμμαθητές τους.
 12. Ανταποκρίνονται έγκαιρα και με συνέπεια στις διαδικασίες μετακινήσεων, επισκέψεων, εκδρομών.
 13. Ο καθηγητής έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη διεξαγωγή του μαθήματος προκειμένου να ευνοηθεί η μάθηση. Κάθε μαθητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος συντελεί στην ομαλή διεξαγωγή του, δεν παρακωλύει τη διαδικασία, λαμβάνει το λόγο, εφόσον του δοθεί από τον καθηγητή,  αφού τον έχει ζητήσει σηκώνοντας το χέρι του. Συμβάλλει επίσης σε ήρεμο παιδαγωγικό κλίμα με υπευθυνότητα, ευγένεια, αλληλεγγύη προς όλους. Βοηθά σε ώριμο και δημοκρατικό διάλογο και όχι σε απλή οχλαγωγία. Συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της βελτίωσης της διδακτικής πράξης.
 14. Μέσα στη σχολική ομάδα ακολουθούν  τα κανάλια επικοινωνίας, όπως αυτά έχουν οριστεί.  Απευθύνονται δηλαδή στον διδάσκοντα καθηγητή και στον υπεύθυνο καθηγητή τμήματος για θέματα που τους απασχολούν, σεβόμενοι τις προτεραιότητές τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 15. Γνωρίζουν ότι το σχολείο είναι δημόσιο αγαθό και δικαίωμα χρήσης του καθημερινά έχουμε όλοι μας, καθηγητές και μαθητές /τριες.
 16. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

  

Για τους εκπαιδευτικούς  ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

 1. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σε αυτούς δημοκρατική συμπεριφορά, αποδοχή και σεβασμό του διαφορετικού. Τους εξασκούν στον ώριμο διάλογο και στην ανταλλαγή επιχειρημάτων.
 2. Ενδιαφέρονται για τη δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών στο σχολείο. Μεριμνούν για την ασφάλεια των μαθητών στο σχολείο.
 3. Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των δράσεων και εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το σχολείο. Υλοποιούν δράσεις που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία με σκοπό να ευαισθητοποιούνται και να προβληματίζονται οι μαθητές ώστε να διαμορφώνουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές.
 4. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συνεργάζονται αρμονικά και καλλιεργούν συστηματικά πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
 5. Αξιοποιούν τα διαθέσιμα εποπτικά μέσα, νέες τεχνολογίες και εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
 6. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
 7. Υλοποιούν τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, οι οποίες είναι δεσμευτικές για όλους.
 8. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ως παραγόντων που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους.
 9. Δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων τους.

Για τους γονείς – κηδεμόνες   ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

 1. Είναι εκ του νόμου υπεύθυνοι για την επιμελή επίβλεψη των ανήλικων παιδιών τους.
 2. Φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους το πρωί και ενημερώνουν το σχολείο για καθυστέρηση του παιδιού ή απουσία του.
 3. Ευαισθητοποιούν τα παιδιά τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος του σχολείου, υγιεινής και αισθητικής των χώρων του.
 4. Προτρέπουν τα παιδιά τους ώστε να μην χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο και να μην καπνίζουν στο σχολείο.
 5. Ενημερώνονται από το προσωπικό τους email για τις απουσίες των παιδιών τους, οι οποίες σε σύνολο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 114 χωρίς πλέον να υφίσταται ο διαχωρισμός δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων.
 6. Ενημερώνονται από τους καθηγητές σε καθορισμένες ώρες ή σε συγκεντρώσεις που ορίζονται από το σχολείο.
 7. Ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας του παιδιού.
 8. Αναλαμβάνουν το κόστος αποκατάστασης υλικών ζημιών, τόσο στο χώρο του σχολείου, όσο και εκτός αυτού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων (π.χ. εκδρομές, επισκέψεις) που κάνουν τα παιδιά τους. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσδιορισμού του υπαίτιου, το κόστος της ζημιάς επιβαρύνει τη μαθητική κοινότητα.
 9. Ανταποκρίνονται έγκαιρα και εντός των προθεσμιών στην προσκόμιση Υπεύθυνων Δηλώσεων για συμμετοχή του παιδιού τους σε εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες.
 10. Συμβάλλουν και από την πλευρά τους στην καλλιέργεια σχέσεων αλληλοσεβασμού, αλληλοκατανόησης σε όλη τη σχολική κοινότητα, στο πλαίσιο της ευγένειας και της κοσμιότητας.

 

 

Η Διευθύντρια του Σχολείου    Ο Πρόεδρος του 15μελούς    Η Πρόεδρος του Συλ. Γον & Κηδ

Ναθαλία Κουρεμένου                  Γρηγόριος Μαλλιαρός              Μακρίνα Θεοφανίδου